Vyjádření společnosti ke kácení pajasanů žláznatých

Datum vydání: 
27.11.2018

Vážení,

sdělujeme tímto za společnost Brno new station development a.s. stanovisko k pokácení 4 ks stromů (pajasanů žláznatých) nacházejících se před výpravní budovou hlavního vlakového nádraží v Brně.

Společnost Brno new station development a.s.  na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností České dráhy provádí revitalizaci nádražní budovy, která je chráněnou památkou v majetku státu, resp. akciové společnosti České dráhy. V rámci tohoto projektu již společnost Brno new station development a.s. zrealizovala rozsáhlou opravu střechy výpravní budovy a udržovací práce spočívající v odstrojení suterénních prostor za účelem zjištění možného podmáčení budovy, a to s citlivým přístupem k povaze nádražní budovy.

V rámci územního řízení, které obligatorně předchází další práce v rámci revitalizace nádražní budovy se nevyhnutelně naše společnost musela rovněž zabývat otázkou, zda předmětné stromy budou zachovány nebo bude nutné jejich vykácení.  Z tohoto důvodu byl rovněž v minulosti vypracován dendrologický posudek, dle kterého předmětné stromy nebylo možné na jejich stanovišti ponechat a bylo nutné zajistit jejich vykácení. Tyto závěry byly odůvodněny zejména tím, že při plánované revitalizaci výpravní budovy by s největší pravděpodobností došlo k porušení kořenové soustavy stromů, ty by mohly odumřít a stát se veřejně nebezpečnými – je nutno mít na paměti, že se stromy nacházejí na terase nad velmi frekventovaně užívaným chodníkem a již v minulosti byly opakovaně řešeny problémy s tím, že z dnes již vykácených stromů padaly na chodník velké suché větve a ohrožovaly chodce.

Bohužel lze konstatovat, že výsadba předmětných stromů v blízkosti výpravní budovy nebyla vhodná, a to s ohledem na druh těchto stromů. Jedná se totiž o tzv. pajasan žláznatý, což je velmi invazivní druh stromu s rychle se rozrůstající kořenovou soustavou. Odborná literatura k tomuto druhu stromů uvádí, že: „Pajasan žláznatý je agresivní invazní druh s velkou schopností adaptace ke stanovištním podmínkám. Díky rychlému růstu, výborné schopnosti vegetativního rozmnožování, bohaté produkci snadno se šířících semen s velmi dobrou klíčivostí a tvorbě toxinů inhibujících klíčení a růst konkurenčních druhů výrazně potlačuje původní vegetaci a monopolizuje vhodný biotop. Při kontaktu s kůží působí na citlivější pokožce kožní záněty. Jeho pyl je alergenní. Celá rostlina, zejména semena a kůra, je pro člověka slabě jedovatá. Pajasan také hostí řadu škůdců. Kořenový systém pajasanu často poškozuje chodníky, zdi a stavby. Pajasan je třeba striktně omezovat v šíření...“ Kořenová soustava stromů přitom již v dnešní době dorostla takových rozměrů, že začala závažně narušovat budovu hlavního nádraží, důsledkem čehož dochází k zatékání do suterénu, k vlhnutí zdiva a k dalším závažným negativním důsledkům pro tuto zákonem chráněnou památku.

Z důvodů výše uvedených skutečností společnost Brno new station development a.s. došla k nevyhnutelnému závěru, že předmětné stromy bude nutno pokácet, a to za účelem, jak je již výše zmíněno, ochrany nejen státem chráněné památkové budovy, ale také za účelem ochrany zdraví občanů.  Naše společnost tedy v souladu s příslušnými právními předpisy požádala v první polovině letošního roku Úřad městské části města Brno, Brno-střed, Odbor životní prostředí o vydání souhlasu s pokácením předmětných stromů. Tuto žádost naše společnost důsledně odůvodnila. Na základě této žádosti bylo příslušným odborem životního prostředí již dne 3. 8. 2018 závazné stanovisko, kterým byl udělen souhlas s pokácením stromů. Společnost Brno new station development a.s.  toto stanovisko respektovala a počkala na ukončení vegetačního období, a tedy vyčkala na období tzv. vegetačního klidu. Následně věc konzultovala a předala odborné realizační firmě, která na základě kladného stanoviska Odboru životního prostředí provedla ve dnech 24. a 25. 11. pokácení stromů.

Pokud zmíněný postup budí jakékoliv negativní emoce u veřejnosti, je to naší společnosti samozřejmě líto, s ohledem na vše již výše uvedené se však jednalo o krok zcela nezbytný. Naše společnost má nařízenou náhradní výsadbu větších stromů, a to konkrétně domovských javorů mléčných do konce roku 2019. Tento svůj závazek samozřejmě v uvedeném termínu splníme.

Za vedení společnosti Brno new station development a.s. Ing. Radim Světlík, výkonný ředitel